Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

Dată: iunie 2023

Cuprins

Numele și adresa persoanei responsabile
Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor
Informații generale privind prelucrarea datelor
Drepturile persoanei vizate
Punerea la dispoziție a platformei și crearea de fișiere log
Utilizarea cookie-urilor
Contact prin e-mail
Formular de contact
Rețele de livrare de conținut
Hosting
Înregistrare
Magazin web
Utilizarea kiturilor de dezvoltare software (SDK)
Date telemetrice
Plugin-uri utilizate

(1) Numele și adresa persoanei responsabile

Persoana responsabilă în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) și al altor reglementări privind protecția datelor este:

CARE24 GmbH
Marspfortengasse 6
50667 Köln
Germania

+40 312296164

datenschutz@ennie.de

www.ennie.de
www.ennie.ro
www.ennie.pl

(2) Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al operatorului de date este:

DataCo GmbH
Dachauer Straße 65
80335 München
Germania

+49 89 7400 45840

www.dataguard.de

(3) Informații generale privind prelucrarea datelor

Prin această pagină vă informăm cu privire la dispozițiile privind protecția datelor aplicabile în ennie („Platforma”). Platforma este o ofertă a firmei CARE24 GmbH, Dillenburger Str. 93, 51105 Köln, Germania („CARE24 GmbH”, „noi” sau „ne”).

Platforma ennie permite clienților să utilizeze următoarele funcționalități:

Înregistrare: stocarea numelui, a adresei de e-mail și a parolei pentru a crea un cont.

Crearea de profiluri: stocarea datelor personale, în special a datelor privind sănătatea, pentru a crea profiluri cât mai semnificative ale persoanelor aflate în dificultate și ale îngrijitorilor.

Potrivire: compararea cererilor de căutare cu profilurile stocate pentru a putea propune oferte și cereri care să corespundă cât mai bine posibil. La calcularea potrivirii, sunt luate în considerare în special datele cu caracter personal și datele privind sănătatea.

Încheierea contractului: Schimbul de date cu caracter personal necesare pentru contractul de îngrijire (în special numele, adresa) cu partenerul de negociere relevant în vederea pregătirii proiectelor de contracte.

Facturare: Utilizarea datelor cu caracter personal necesare pentru contractul de îngrijire (în special numele, adresa) pentru a întocmi facturi în numele îngrijitorului.

Evaluări: Publicarea evaluărilor, inclusiv a numelui evaluatorului.

Reziliere: Stocarea datelor cu caracter personal împreună cu data de reziliere a contractelor individuale sau a calității de membru al platformei. În cazul în care legea o cere, ennie va stoca datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu această politică de confidențialitate și după data încetării contractului.

Furnizarea de funcționalități relevante corespunde scopurilor prelucrării. În plus, datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru a asigura îmbunătățirea continuă și securitatea sistemului, precum și funcționarea fără erori a platformei.

(a) Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

În principiu, prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri numai în măsura în care este necesar pentru a oferi o platformă funcțională, precum și conținutul și serviciile noastre. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri se efectuează în mod regulat numai după consimțământul utilizatorului, dacă există un interes legitim în prelucrare sau dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru punerea în aplicare a unei relații contractuale.

Prin utilizarea platformei noastre, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal ale îngrijitorilor:

Nume și prenume
Adresa
Număr de telefon
Data nașterii
Adresa de e-mail
Limba profilului
Fotografie de profil
Sexul
Înălțime
Greutate
Statutul de vaccinare Covid 19
Fumător
Naționalitate
Experiența și educația în domeniul îngrijirii
Proprietatea unui comerț
Permis de conducere
Competențe lingvistice
Hobby-uri
Activități de îngrijire oferite (cumpărături, spălat, …)
Preferințe în materie de îngrijire (mobilitate, stare psihică, performanțe de îngrijire, boli)
Așteptări privind prețurile
Disponibilități
IBAN, BIC

Prin utilizarea platformei noastre, pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal ale persoanelor care au nevoie de îngrijire sau ale rudelor acestora:

Nume și prenume
Adresa
Număr de telefon
Data nașterii
Adresa de e-mail
Sexul
Înălțime
Greutate
Statutul de vaccinare Covid 19
Fumător
Nivelul de îngrijire
Informații privind nevoile de îngrijire
Date privind mobilitatea
Informații privind sănătatea mintală
Informații privind abilitățile de comunicare
Interese
Alte persoane care locuiesc în cadrul gospodăriei cu nevoi de îngrijire
Adresa locuinței persoanei care se ocupă de îngrijitor, inclusiv mobilierul și o fotografie a camerei
IBAN, BIC
Perioade de timp necesare

(b) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul creării și utilizării unui cont de utilizator este consimțământul utilizatorului în conformitate cu art. 6 alin. 1 paragraful 1 lit. a GDPR și art. 9 alin. 2 lit. a GDPR.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, temeiul juridic este reprezentat de art. 6 (1) paragraful 1 lit. b GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru îndeplinirea măsurilor precontractuale.

În cazul în care prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unei terțe părți, iar interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu prevalează asupra interesului menționat în primul rând, articolul 6 alineatul (1) lit. f GDPR servește drept temei juridic pentru prelucrare.

(c) Ștergerea datelor și perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării nu mai este valabil. De asemenea, stocarea poate avea loc în cazul în care acest lucru a fost prevăzut de legiuitorul european sau național în regulamentele, legile sau alte dispoziții ale Uniunii care se aplică operatorului. În plus, datele vor fi blocate sau șterse cel târziu la expirarea perioadei de stocare prevăzute de standardele menționate mai sus, cu excepția cazului în care este necesar să se continue stocarea datelor pentru încheierea sau executarea unui contract.

(d) Destinatarii datelor cu caracter personal

În funcție de modulele utilizate de ennie, diferiți procesatori pot fi destinatari ai datelor cu caracter personal dacă preiau un serviciu parțial al procesului de prelucrare. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt, în special:

Furnizori de servicii de hosting
Furnizori de servicii IT în scopuri de întreținere și asistență
Alți procesatori contractați pentru a furniza și îmbunătăți platforma noastră
În cazul în care destinatarii datelor cu caracter personal se află în afara UE sau a SEE, CARE24 GmbH creează în mod activ garanții adecvate pentru transferul de date în conformitate cu legea către țări terțe, de exemplu, prin încheierea unor clauze standard de protecție a datelor în conformitate cu art. 46 alin. 2 lit. c GDPR.

(e) Posibilitatea de contestare și de eliminare

Puteți să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal trimițând un e-mail informal la datenschutz@int.ennie.de . Toate celelalte drepturi ale dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, pot fi adresate, de asemenea, la această adresă de e-mail. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

(4) Drepturile persoanei vizate

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, sunteți o persoană vizată în sensul GDPR și aveți următoarele drepturi față de operatorul de date:

(a) Dreptul la informare

Puteți solicita operatorului să vă confirme dacă datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate de către acesta.

În cazul în care există o astfel de prelucrare, puteți solicita informații de la operator cu privire la următoarele:

Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal care vă privesc;
Durata planificată a stocării datelor cu caracter personal care vă privesc sau, în cazul în care nu este posibilă furnizarea de informații specifice în acest sens, criteriile de determinare a perioadei de stocare;
Existența unui drept de a obține rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, a unui drept de a obține restricționarea prelucrării de către operator sau a unui drept de a vă opune unei astfel de prelucrări;
Existența unui drept de apel la o autoritate de supraveghere;
orice informații disponibile privind originea datelor, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată;
Existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, în conformitate cu articolul 22 alineatele (1) și (4) din RGPD și, cel puțin în aceste cazuri – informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și cu privire la domeniul de aplicare și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la faptul că datele cu caracter personal care vă privesc sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest context, puteți solicita să fiți informat cu privire la garanțiile adecvate în conformitate cu articolul 46 din GDPR în legătură cu transferul.

(b) Dreptul la rectificare

Aveți dreptul la rectificare și/sau completare față de operator în cazul în care datele cu caracter personal prelucrate care vă privesc sunt inexacte sau incomplete. Operatorul trebuie să efectueze rectificarea fără întârzieri nejustificate.

(c) Dreptul la restricționarea prelucrării

Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în următoarele condiții:

În cazul în care contestați exactitatea datelor cu caracter personal care vă privesc, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați, în schimb, restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;
Pperatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; sau
În cazul în care v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu s-a stabilit încă dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra motivelor dumneavoastră.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost restricționată, aceste date – în afară de a fi stocate – pot fi prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

În cazul în care restricționarea prelucrării a fost limitată în conformitate cu condițiile de mai sus, veți fi informat de către operator înainte de ridicarea restricției.

(d) Dreptul la ștergere

(1) Obligația de ștergere

Puteți solicita operatorului să șteargă datele cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul este obligat să șteargă aceste date fără întârzieri nejustificate dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

Datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
Vă retrageți consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în conformitate cu art. 6 (1) teza 1 lit. a sau art. 9 (2) lit. a GDPR și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
Vă opuneți prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD și nu există motive legitime care să prevaleze pentru prelucrare, sau vă opuneți prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din GDPR.
Datele cu caracter personal care vă privesc au fost prelucrate în mod ilegal.
Ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc este necesară pentru a respecta o obligație legală în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului unui stat membru la care este supus operatorul.
Datele cu caracter personal care vă privesc au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

(2) Informații către terți

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal care vă privesc și este obligat să le șteargă în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din GDPR, acesta ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, pentru a informa operatorii de date care prelucrează datele cu caracter personal că dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, le-ați solicitat să șteargă toate legăturile către respectivele date cu caracter personal sau copiile sau replicile acestora.

(3) Excepții

Dreptul la ștergere nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară

Pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare.
Pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului unui stat membru la care este supus operatorul sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
Din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3) din GDPR
În scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, în măsura în care dreptul menționat la litera (a) este susceptibil să facă imposibilă sau să prejudicieze grav realizarea scopurilor unei astfel de prelucrări; sau
Pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

(e) Dreptul la informare

În cazul în care v-ați exercitat dreptul de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării împotriva operatorului, operatorul este obligat să informeze toți destinatarii cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal care vă privesc cu privire la această rectificare sau ștergere a datelor sau la restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat.

Aveți dreptul de a fi informat de către operator cu privire la acești destinatari.

(f) Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, comun și ușor de citit automat. Aveți, de asemenea, dreptul de a transfera aceste date către un alt operator, fără a fi împiedicat de operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca

Prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. 1 teza 1 lit. a GDPR sau al art. 9 alin. 2 lit. a GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. 1 teza 1 lit. b GDPR și
Prelucrarea se realizează cu ajutorul unor proceduri automatizate.
În exercitarea acestui drept, aveți, de asemenea, dreptul ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie transferate direct de la un operator la alt operator, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Acest lucru nu trebuie să afecteze libertățile și drepturile altor persoane.

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

(g) Dreptul la renunțare

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și care este efectuată în temeiul articolului 6 alineatul (1) punctul 1 literele (e) sau (f) din GDPR; acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.

Operatorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal care vă privesc, cu excepția cazului în care poate demonstra că există motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau dacă prelucrarea are ca scop afirmarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

În cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul unui astfel de marketing; acest lucru este valabil și pentru crearea de profiluri, în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct.

În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal care vă privesc nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Aveți posibilitatea, în legătură cu utilizarea serviciilor societății informaționale, fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, de a vă exercita dreptul de renunțare prin intermediul unor proceduri automatizate care utilizează specificații tehnice.

(h) Dreptul de a revoca declarația de consimțământ în temeiul legislației privind protecția datelor

Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legislația privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

(i) Procesul decizional automatizat în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv crearea de profiluri – care produce efecte juridice față de dumneavoastră sau care vă afectează în mod similar și semnificativ. Acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia

Este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și operator,
Este permisă în temeiul legislației Uniunii sau a statului membru căreia îi este supus operatorul, iar această legislație conține măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile, precum și interesele dumneavoastră legitime, sau
Se face cu consimțământul dumneavoastră explicit.
Cu toate acestea, aceste decizii nu se pot baza pe categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care se aplică articolul 9 alineatul (2) literele (a) sau (b) din același GDPR și au fost luate măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele dumneavoastră legitime.

În ceea ce privește cazurile menționate la punctele 1 și 3 de mai sus, operatorul ia măsuri rezonabile pentru a proteja drepturile și libertățile, precum și interesele dumneavoastră legitime, inclusiv cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

(j) Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care vă aveți reședința, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă GDPR.

Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea informează reclamantul cu privire la statutul și rezultatul plângerii, inclusiv cu privire la posibilitatea unei căi de atac judiciare în temeiul articolului 78 din GDPR.

(5) Punerea la dispoziție a platformei și crearea de fișiere log

(a) Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

De fiecare dată când platforma noastră este apelată, sistemul nostru colectează automat date și informații de la sistemul informatic al computerului care face apelul.

Se colectează următoarele date:

Informații despre tipul de browser și versiunea utilizată
Sistemul de operare al utilizatorului
Furnizorul de servicii de internet al utilizatorului
Adresa IP a utilizatorului
Data și ora de acces
Aceste date sunt stocate în fișierele log ale sistemului nostru. Aceste date nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

(b) Scopul prelucrării datelor

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite livrarea platformei către computerul utilizatorului. În acest scop, adresa IP a utilizatorului trebuie să rămână stocată pe toată durata sesiunii.

Stocarea în fișierele log se face pentru a asigura funcționalitatea platformei. În plus, folosim datele pentru a optimiza platforma și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației. În acest context, nu are loc o evaluare a datelor în scopuri de marketing.

Aceste scopuri reprezintă, de asemenea, interesul nostru legitim în prelucrarea datelor în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR.

(c) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru stocarea temporară a datelor este art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. f GDPR.

(d) Durata de stocare

Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. În cazul colectării de date pentru furnizarea platformei, acest lucru se întâmplă atunci când sesiunea respectivă s-a încheiat.

În cazul stocării datelor în fișierele jurnal, acest lucru se întâmplă după cel mult șapte zile. Este posibilă stocarea după această perioadă. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse sau înstrăinate, astfel încât nu mai este posibilă atribuirea clientului apelant.

(e) Posibilitatea de contestare și de eliminare

Colectarea de date pentru furnizarea platformei și stocarea datelor în fișierele jurnal este absolut necesară pentru funcționarea platformei. Prin urmare, nu există nicio posibilitate de opoziție din partea utilizatorului.

(6) Utilizarea cookie-urilor

(a) Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Platforma noastră utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate în browserul de internet sau de către browserul de internet pe sistemul informatic al utilizatorului. Atunci când un utilizator apelează o platformă, este posibil ca un modul cookie să fie stocat în sistemul de operare al utilizatorului. Acest modul cookie conține un șir caracteristic de caractere care permite browserului să fie identificat în mod unic atunci când platforma este apelată din nou.

Utilizăm module cookie pentru a face platforma noastră mai ușor de utilizat. Unele elemente ale platformei noastre necesită ca browserul apelant să poată fi identificat chiar și după o schimbare de pagină.

Următoarele date sunt stocate și transmise în cookie-uri:

Setări de limbă
Informații de conectare
De asemenea, folosim cookie-uri pe platforma noastră care permit o analiză a comportamentului de navigare al utilizatorului.

Următoarele date pot fi transmise în acest mod:

Frecvența de vizualizare a paginilor
Utilizarea funcțiilor platformei
Datele de utilizator colectate în acest mod sunt pseudonimizate prin măsuri tehnice de precauție. Prin urmare, nu mai este posibilă alocarea datelor către utilizatorul apelant. Datele nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

(b) Scopul prelucrării datelor

Scopul utilizării cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic este de a simplifica utilizarea platformelor pentru utilizatori. Unele funcții ale platformei noastre nu pot fi oferite fără utilizarea de module cookie. Pentru acestea, este necesar ca browserul să fie recunoscut chiar și după o schimbare de pagină.

Avem nevoie de cookie-uri pentru următoarele aplicații:

Acceptarea setărilor lingvistice
Datele de utilizator colectate prin intermediul cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic nu sunt utilizate pentru a crea profiluri de utilizator.

Cookie-urile de analiză sunt utilizate în scopul îmbunătățirii calității platformei noastre și a conținutului acesteia. Prin intermediul cookie-urilor de analiză, aflăm cum este utilizată platforma și putem astfel să ne optimizăm constant oferta.

(c) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea de cookie-uri inutile din punct de vedere tehnic este art. 6 alin. 1 p. 1 lit. a GDPR.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic este art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. f GDPR.

(d) Durata de stocare, posibilitatea de opoziție și de eliminare

Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și sunt transmise de către acesta către site-ul nostru. Prin urmare, dumneavoastră, în calitate de utilizator, aveți, de asemenea, control deplin asupra utilizării cookie-urilor. Prin modificarea setărilor din browserul dumneavoastră de internet, puteți dezactiva sau restricționa transmiterea de module cookie. Cookie-urile care au fost deja stocate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și în mod automat. În cazul în care cookie-urile sunt dezactivate pentru platforma noastră, este posibil să nu mai fie posibilă utilizarea deplină a tuturor funcțiilor platformei.

Transmiterea cookie-urilor Flash nu poate fi împiedicată prin intermediul setărilor browserului, ci prin modificarea setării Flash Player.

Dacă utilizați un browser Safari începând cu versiunea 12.1, cookie-urile sunt șterse automat după șapte zile. Acest lucru este valabil și pentru modulele cookie de tip „opt-out”, care sunt setate pentru a împiedica măsurile de urmărire.

(7) Contact prin e-mail

(a) Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Pe platforma noastră, este posibil să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail furnizate. În acest caz, datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise împreună cu e-mailul vor fi stocate.

Datele sunt utilizate exclusiv pentru procesarea conversației.

(b) Scopul prelucrării datelor

În cazul contactului prin e-mail, acest lucru constituie un interes legitim necesar pentru prelucrarea datelor.

(c) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor transmise în cursul trimiterii unui e-mail este art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. În cazul în care contactul prin e-mail are ca scop încheierea unui contract, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. b GDPR.

(d) Durata de stocare

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. În cazul datelor cu caracter personal trimise prin e-mail, acest lucru se întâmplă atunci când conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se consideră încheiată atunci când din circumstanțe reiese clar că problema în cauză a fost clarificată în mod concludent.

(e) Posibilitatea de contestare și de eliminare

Utilizatorul are posibilitatea de a-și revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul ne contactează prin e-mail la adresa datenschutz@int.ennie.de, acesta se poate opune în orice moment stocării datelor sale personale. În acest caz, conversația nu poate fi continuată.

În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate în cursul contactării noastre vor fi șterse.

(8) Formular de contact

(a) Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Pe platforma noastră este disponibil un formular de contact, care poate fi utilizat pentru contactul electronic. În cazul în care un utilizator utilizează această opțiune, datele introduse în masca de introducere a datelor ne sunt transmise și stocate.

În momentul trimiterii mesajului, sunt stocate următoarele date:

Adresa de e-mail
Nume de familie
Prenume
Număr de telefon / număr de telefon mobil
Adresa IP a computerului care apelează
Data și ora
Pentru prelucrarea datelor, consimțământul dumneavoastră este obținut în timpul procesului de depunere și se face trimitere la această declarație de protecție a datelor.

Alternativ, este posibil să ne contactați prin intermediul adresei de e-mail furnizate. În acest caz, datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise împreună cu e-mailul vor fi stocate.

În legătură cu prelucrarea datelor prin intermediul formularelor de contact, datele sunt transmise furnizorului de servicii:

Freshworks Inc, 2950 S. Delaware Street, 94403, San Mateo, California, SUA și reprezentantul său în Union Freshworks GmbH, Alte Jakobstrasse 85/86, 10179, Berlin, Berlin, Germania.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor de către Freshworks, vă rugăm să faceți clic aici: https://www.freshworks.com/de/datenschutz/

(b) Scopul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal din masca de intrare ne servește pentru a procesa contactul în contextul furnizării contractuale a ennie. În cazul în care contactul se face prin e-mail, acest lucru constituie, de asemenea, interesul legitim necesar pentru prelucrarea datelor.

Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de trimitere servesc la prevenirea utilizării abuzive a formularului de contact și la asigurarea securității sistemelor noastre informatice.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor transmise în cursul trimiterii unui e-mail este art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. f GDPR. În cazul în care contactul prin e-mail are ca scop încheierea unui contract, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. b GDPR.

(d) Durata de stocare

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. În cazul datelor cu caracter personal din masca de introducere a datelor din formularul de contact și a celor trimise prin e-mail, acest lucru se întâmplă atunci când conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se consideră încheiată atunci când din circumstanțe reiese clar că problema în cauză a fost rezolvată în mod concludent.

(e) Opțiunile de revocare, renunțare și eliminare

Utilizatorul are posibilitatea de a-și revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul ne contactează prin e-mail la datenschutz@int.ennie.de, acesta se poate opune în orice moment stocării datelor sale personale. În acest caz, conversația nu poate fi continuată.

În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate în cursul contactării noastre vor fi șterse.

(9) Rețele de livrare de conținut

Amazon CloudFront

(a) Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Pe platforma noastră, utilizăm funcțiile rețelei de livrare de conținut Amazon CloudFront de la Amazon Web Service Inc, 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109, SUA (denumită în continuare: Amazon CloudFront). O rețea CDN (Content Delivery Network) este o rețea de servere distribuite la nivel regional, conectate prin internet pentru a livra conținut, în special fișiere media de mari dimensiuni, cum ar fi cele video. Amazon CloudFront oferă servicii de optimizare web și de securitate pe care le folosim pentru a îmbunătăți timpii de încărcare a Platformei noastre și pentru a o proteja împotriva utilizării abuzive. Atunci când accesați Platforma noastră, se realizează o conexiune la serverele Amazon CloudFront pentru a prelua conținut, de exemplu. Ca urmare, datele cu caracter personal pot fi stocate și analizate în fișierele jurnal ale serverului, în special activitatea utilizatorului (în special paginile vizitate) și informațiile despre dispozitiv și browser (în special adresa IP și sistemul de operare).

Informații suplimentare privind colectarea și stocarea datelor de către Amazon CloudFront pot fi găsite aici: https://aws.amazon.com/de/privacy/

(b) Scopul prelucrării datelor

Utilizarea funcțiilor Amazon CloudFront servește la livrarea și accelerarea aplicațiilor și conținutului online.

(c) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Colectarea acestor date se bazează pe art. 6 (1) lit. f GDPR. Operatorul platformei are un interes legitim în prezentarea fără erori tehnice și optimizarea platformei sale – în acest scop, trebuie colectate fișierele log ale serverului.

(d) Durata de stocare

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau cât este prevăzut de lege.

(e) Opțiuni de renunțare și de eliminare

Pentru informații privind opțiunile de renunțare și de eliminare în ceea ce privește Amazon CloudFront, vă rugăm să vizitați: https://aws.amazon.com/de/privacy/

(10) Hosting

Platforma este hostată pe serverele unui furnizor de servicii pe care noi l-am desemnat.

Furnizorul nostru de servicii este:

Amazon Web Services EMEA SARL
Sucursala Germania
Marcel-Breuer-Str. 12
80807 München
Germania

Serverele colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere log ale serverului, pe care browserul dumneavoastră le transmite automat atunci când vizitați platforma. Informațiile stocate sunt:

Tipul și versiunea browserului
Sistemul de operare utilizat
URL de referință
Numele de gazdă al computerului care accesează
Data și ora solicitării serverului
Adresa IP
Aceste date nu sunt fuzionate cu alte surse de date. Colectarea acestor date se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Operatorul platformei are un interes legitim în prezentarea fără erori tehnice și optimizarea platformei sale – în acest scop, trebuie colectate fișierele log ale serverului.

Locația serverului platformei se află geografic în Germania.

(11) Înregistrare

(a) Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Pe platforma noastră, oferim utilizatorilor posibilitatea de a se înregistra prin furnizarea de date personale. Datele sunt introduse într-o casetă de introducere a datelor și ne sunt transmise și stocate. Datele nu sunt transmise unor terțe părți. Următoarele date sunt colectate în timpul procesului de înregistrare:

Adresa de e-mail
Numele de familie
Prenume
Adresa IP a computerului care apelează
Data și ora înregistrării
Ca parte a procesului de înregistrare, se obține consimțământul utilizatorului pentru prelucrarea acestor date.

Există un transfer de date în legătură cu prelucrarea datelor prin intermediul formularului de înregistrare către furnizorul de servicii:

Freshworks Inc, 2950 S. Delaware Street, 94403, San Mateo, California, SUA și reprezentantul său în Union Freshworks GmbH, Alte Jakobstrasse 85/86, 10179, Berlin, Berlin, Germania.

Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor de către Freshworks, vă rugăm să faceți clic aici:

https://www.freshworks.com/de/datenschutz/

(b) Scopul prelucrării datelor

Înregistrarea utilizatorului este necesară pentru îndeplinirea unui contract cu acesta sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale.

Identificarea utilizatorului este necesară pentru a

media relațiile contractuale cu alți utilizatori ai platformei
afișa oferte sau cereri de îngrijire adecvate, în măsura în care este posibil
oferi servicii opționale pe platformă care să răspundă cât mai mult posibil nevoilor utilizatorului
a efectua servicii administrative.

(c) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a GDPR, dacă utilizatorul și-a dat consimțământul.

În cazul în care înregistrarea servește la îndeplinirea unui contract la care utilizatorul este parte sau la punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 p. 1 p. 1 lit. b GDPR.

(d) Durata de stocare

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate.

Acesta este cazul datelor colectate în timpul procesului de înregistrare pentru îndeplinirea unui contract sau pentru punerea în aplicare a măsurilor precontractuale, atunci când datele nu mai sunt necesare pentru punerea în aplicare a contractului. Chiar și după încheierea contractului, poate fi necesară stocarea datelor cu caracter personal ale partenerului contractual pentru a respecta obligațiile contractuale sau legale.

(e) Posibilitatea de renunțare și de anulare

În calitate de utilizator, aveți opțiunea de a vă anula înregistrarea în orice moment. Puteți modifica în orice moment datele stocate despre dumneavoastră.

Înainte de crearea unui cont de client pe platforma ennie, ștergerea sau modificarea datelor poate fi comunicată prin intermediul adresei de e-mail de contact furnizate. După crearea unui cont de client pe platforma ennie, ștergerea sau modificarea datelor poate fi efectuată direct prin intermediul elementului de meniu „Managementul contului” de pe platformă.

În cazul în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea unui contract sau pentru punerea în aplicare a unor măsuri precontractuale, ștergerea prematură a datelor este posibilă numai în măsura în care obligațiile contractuale sau legale nu împiedică ștergerea.

(12) Magazin web

Oferim un magazin web pe platforma noastră. În acest scop, folosim sistemul de închiriere de magazine de tip Software-as-a-Service (SaaS) al unui furnizor de servicii contractat de noi. Numele sistemului nostru de închiriere de magazine, precum și numele și adresa furnizorului de servicii sunt:

Shopify al furnizorului Shopify International Limited, 1-2 Haddington Road, D04 XN32, Dublin, Irlanda (denumit în continuare: Shopify).

Informații suplimentare pot fi găsite în politica de confidențialitate a furnizorului:

https://www.shopify.de/legal/datenschutz

Serverele colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere log ale serverului, pe care browserul dumneavoastră le transmite automat atunci când vizitați platforma. Informațiile stocate sunt:

Tipul și versiunea browserului
Sistemul de operare utilizat
URL de referință
Numele de host al computerului care accesează
Data și ora solicitării serverului
Adresa IP
Aceste date nu sunt fuzionate cu alte surse de date. Colectarea acestor date se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Operatorul platformei are un interes legitim în prezentarea fără erori tehnice și optimizarea platformei sale – în acest scop, trebuie colectate fișierele log ale serverului.

Am încheiat un contract de procesare a comenzilor cu furnizorul de servicii corespunzător, prin care îl obligăm pe furnizorul de servicii corespunzător să protejeze datele utilizatorului și să nu le transmită unor terțe părți.

Serverul platformei este localizat geografic în Germania.

(13) Utilizarea kiturilor de dezvoltare software (SDK)

(a) Descrierea utilizării SDK

Utilizăm SDK pentru a furniza module de funcții. În acest scop, codul utilizat este încorporat în SDK.

Librării terțe utilizate:

Angular

(14) Date telemetrice

(a) Descrierea și domeniul de aplicare a prelucrării datelor

Colectăm date de telemetrie pe platforma noastră. Implementăm acest lucru folosind următoarele instrumente:

Amazon Cloudwatch

(b) Scopul prelucrării datelor

Datele sunt prelucrate în următoarele scopuri:

Monitorizarea infrastructurii
Monitorizarea aplicațiilor
Optimizarea resurselor
Depanare
Analiza logurilor

(c) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Colectarea acestor date se bazează pe art. 6 (1) lit. f GDPR. Operatorul platformei are un interes legitim în prezentarea fără erori tehnice și în optimizarea platformei sale.

(d) Durata de stocare

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau cât este prevăzut de lege.

(e) Opțiuni de renunțare și de eliminare

Puteți să vă opuneți în orice moment prelucrării informațiilor dumneavoastră personale trimițând un e-mail informal la datenschutz@int.ennie.de. Toate celelalte drepturi pentru dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, vă puteți adresa, de asemenea, la această adresă de e-mail.

(15) Plugin-uri utilizate

Utilizăm plugin-uri în diverse scopuri. Plugin-urile utilizate sunt enumerate mai jos:

Serviciu

Furnizor

Transfer din țări terțe (țară)

*(fără transfer de țară terță)

**(hosting propriu)

***(decizie de adecvare)

Scopul prelucrării datelor

Temeiul juridic al prelucrării datelor

Informații privind protecția datelor și garanțiile adecvate pentru transferurile din țări terțe

Amazon CloudFront

Amazon Web Service Inc.

Germania (SUA)

Rețea de livrare de conținut

Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR

https://aws.amazon.com/de/privacy/

Amazon Cloudwatch

Amazon Web Service Inc.

Germania (SUA)

Monitorizarea infrastructurii

Art. 6 alin. 1 lit. f GDPR

https://aws.amazon.com/de/privacy/

Facebook Pixel

Facebook Ireland Ltd.

SUA

Urmărire

Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a GDPR

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update

Facebook Retargeting

Facebook Ireland Ltd.

SUA

Marketing / Urmărire

Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a GDPR

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum/update

Google Analytics

Google Ireland Ltd.

SUA

Urmărire

Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a GDPR

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=dehttps://business.safety.google/gdpr/

Google AdWords

Google Ireland Ltd.

SUA

Marketing / Urmărire

Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a GDPR

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=dehttps://business.safety.google/gdpr/

Google Ads Remarketing

Google Ireland Ltd.

SUA

Marketing / Urmărire

Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a GDPR

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=dehttps://business.safety.google/gdpr/

Google Tag Manager

Google Ireland Ltd.

SUA

Urmărire

Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a GDPR

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=dehttps://business.safety.google/gdpr/

Google Data Studio

Google Ireland Ltd.

SUA

Urmărire / Vizualizare

Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a GDPR

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=dehttps://business.safety.google/gdpr/

Google Marketing Platform

Google Ireland Ltd.

Irlanda (SUA)

Marketing / Urmărire

Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a GDPR

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=dehttps://business.safety.google/gdpr/

Hotjar

Hotjar Ltd.

Malta

Sondajele clienților

Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a GDPR

Keine Datenübermittlung in Drittländer außerhalb der EU

Matomo

InnoCraft Ltd

Noua Zeelandă

Urmărire

Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a GDPR

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von matomo.org zu laden.

Inhalt laden

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von matomo.org zu laden.

Inhalt laden

Mailchimp

The Rocket Science Group LLC

SUA

Expediere newsletter

Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a GDPR

https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses

Microsoft Advertising (ehemals Bing Ads)

Microsoft Corporation

SUA

Urmărirea conversiilor

Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a GDPR

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA

Pinterest Ads

Pinterest, Inc.

SUA

Marketing / Urmărire

Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a GDPR

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Pinterest Tag

Pinterest, Inc.

SUA

Marketing / Urmărire

Art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a GDPR

https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

(a) Durata de stocare

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau în conformitate cu prevederile legale, de exemplu, în scopuri fiscale și contabile.

(b) Transferul către țări terțe

Atunci când utilizați plugin-urile marcate cu „transfer din țări terțe” sau „SUA”, datele cu caracter personal pot fi transferate către servere din țări terțe din afara UE, cum ar fi SUA. Temeiul juridic pentru acest transfer este consimțământul în conformitate cu art. 6 alin. 1 pct. 1 lit. a GDPR. Statele Unite ale Americii nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor pe baza unei decizii a Uniunii Europene. Principalul risc al transferului constă în obligația furnizorilor de plug-in-uri de a pune datele utilizatorilor la dispoziția autorităților americane în anumite circumstanțe. În prezent, există un acord de procesare a comenzilor cu toți furnizorii, cu clauze contractuale standard, pentru a face ca transferul din țări terțe să fie cât mai sigur și mai ușor de protejat în ceea ce privește protecția datelor. În prezent, încercăm să aducem ajustări la hotărârea CJCE din 16.07.2020 (Schrems II, ref. C-311/18), inclusiv măsuri de securitate suplimentare. O copie a clauzelor standard de protecție a datelor poate fi solicitată trimițându-ne un e-mail informal.

(c) Opțiuni de renunțare și revocare

Aveți dreptul de a vă revoca consimțământul privind protecția datelor în orice moment. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

Puteți împiedica colectarea, precum și prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către furnizorii respectivi, împiedicând stocarea de cookie-uri ale terților pe computerul dumneavoastră, utilizând funcția „Do Not Track” a unui browser compatibil, dezactivând execuția de coduri de script în browserul dumneavoastră sau instalând în browserul dumneavoastră un blocant de scripturi, cum ar fi NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com).

Această politică de confidențialitate a fost creată cu sprijinul DataGuard.

© 2022 CARE24 GmbH – Protejarea Datelor – Imprimare

Trustpilot